Jakie dokumenty związane z zatrudnieniem obcokrajowców są konieczne i kto finansuje leczenie Ukraińców w Polsce? Czyli co musi wiedzieć pracodawca, żeby zatrudnić pracownika z zagranicy.

Na naszych oczach odbywa się masowa migracja Ukraińców, a oprócz tego do Polski wciąż ściągają rzesze studentów i ludzi z innych państw, którzy chcą tu mieszkać i pracować. Jak zapewnić im dobry start? W tym artykule piszemy o zatrudnianiu i leczeniu obcokrajowców.

Spis treści:

Zatrudnienie pracownika z krajów UE i spoza UE

Zatrudnienie cudzoziemca przez polskiego pracodawcę to niezbyt skomplikowany proces, który różni się szczegółami w zależności od kraju pochodzenia obcokrajowca. W przypadku obywateli Unii Europejskiej, czy grupy państw, które podpisały z Polską umowy EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), zatrudnienie odbywa się na tych samych zasadach, jakie stosuje się wobec Polaków. Różnice pojawiają się, kiedy przyszły pracownik pochodzi z kraju spoza UE, np. z Ukrainy. Wtedy konieczne staje się uzyskanie przez niego odpowiednich dokumentów.

Zatrudnienie pracownika z zagranicy. Jakie dokumenty są potrzebne?

O tym, jakie dokumenty w aktach osobowych pracownika z zagranicy powinien mieć pracodawca, mówi Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Tymi dokumentami, dla pracowników spoza UE, są:

  • paszport, wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt — dowolny dokument, który formalnie legalizuje pobyt na terenie Polski,
  • pozwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Armenii, Białorusi, Mołdawii i Rosji) — dokumenty, które uprawniają do pracy w Polsce.

Wyjątkiem są obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając schronienia przed inwazją rosyjska. Na mocy specjalnej ustawy pracodawcy muszą jedynie złożyć zawiadomienie do powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu.

Co powinna zawierać teczka akt osobowych?

Pracodawca przez cały okres zatrudnienia obcokrajowca ma obowiązek prowadzić akta osobowe pracownika. Rozporządzenie dokładnie reguluje jakie dokumenty trzeba przechowywać. W przypadku obcokrajowców z krajów spoza UE najważniejsze są kopie dokumentów legalizujących pobyt i pozwolenie na pracę. Pozostała dokumentacja pracownicza odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku obywateli polskich.

Finansowanie leczenia cudzoziemców w Polsce

Dokumentacja związana z zatrudnieniem obcokrajowców musi zawierać także dane dotyczące zdrowia. Obywatele krajów UE i spoza UE zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w Polsce, muszą przedstawić pracodawcy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca ma natomiast obowiązek zgłosić zagranicznych pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz kierować ich na szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie.

Pracownicy krajów UE zatrudnieni w Polsce na umowę o pracę mają takie samo prawo do opieki medycznej jak obywatele Polscy. Umowa o pracę obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, więc mogą oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych bezpłatnie.

Obywatele krajów spoza UE lub państw, które nie podpisały z Polską umowy EFTA, nie mają zapewnionych świadczeń medycznych, oprócz leków i badań sanitarno-epidemiologicznych związanych z chorobami zakaźnymi (w tym COVID-19).

Świadczenia medyczne dla Ukraińców

Powyższe przepisy regulujące finansowanie leczenia obywateli krajów spoza UE zatrudnionych w Polsce od niedawna nie dotyczą już Ukraińców. Z powodu wojny, która wybuchła na terenie tego kraju 24 lutego 2022 roku, Ukraińcy, którzy szukają schronienia w Polsce, mają zapewnione świadczenia medyczne. Ich zakres jest taki sam, jaki przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w naszym kraju. Wyjątkiem jest korzystanie z leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Zasady świadczeń medycznych dla Ukraińców opisuje specustawa legalizująca ich pobyt i pracę w Polsce, podpisana w trybie ekspresowym 12 marca 2022 r.

Ukraińcy, którzy są zatrudnieni w Polsce, mogą być również objęci grupowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. W SALTUS Ubezpieczenia otrzymają takie same świadczenia jak pozostali ubezpieczeni pracownicy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników