Przemysł energetyczny to jeden z sektorów gospodarki, który wpływa szkodliwie nie tylko na środowisko naturalne, ale również na zdrowie osób w nim zatrudnionych. Pracownicy branży energetycznej są narażeni na 4 czynniki szkodliwe dla zdrowia –  fizyczne, chemiczne,  biologiczne  i  psychofizyczne. Z jakimi skutkami wiąże się praca w tej branży i jak chronić tę grupę zawodową?

Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego państwa. Obok systemu transportowego, system przesyłania energii elektrycznej ma największy wpływ na sprawne funkcjonowanie gospodarki. Pracownicy elektrowni cieplnych, w których produkuje się energię elektryczną z paliw kopalnych, prowadzą badania i pomiary większości czynników, na które może być narażony pracownik pod względem fizycznym i chemicznym w miejscu pracy.

Spis treści:

Praca w sektorze energetycznym – zagrożenia

W środowisku pracy osób zatrudnionych w sektorze energetycznym można spotkać różne czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, bądź niebezpieczne. Ze względu na sposób i rodzaj zagrożeń, jakie powodują, dzielimy je na:

 • czynniki szkodliwe i uciążliwe – działają na pracownika przez dłuższy okres i mogą spowodować obniżenie sprawności psychicznej i fizycznej pracownika lub pogorszenie stanu zdrowia. W konsekwencji mogą doprowadzić do wystąpienia choroby zawodowej.
 • czynniki niebezpieczne (urazowe) – działają w sposób nagły i mogą spowodować u niego uraz.

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w pracy energetyków

Czynniki niebezpieczne dzielimy na cztery typy: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

 • Czynniki fizyczne – to grupa zagrożeń, na którą najczęściej narażeni są pracownicy sektora energetycznego w codziennej pracy. Są to np.: hałas, mikroklimat, promieniowanie optyczne, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, pole elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, pyły przemysłowe i wibracje.
 • Czynniki chemiczne – w zależności od wpływu na organizm dzielą się na: substancje toksyczne, substancje drażniące, substancje uczulające, substancje rakotwórcze, substancje mutagenne i substancje upośledzające układ rozrodczy.
 • Czynniki biologiczne – obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego.
 • Czynniki psychofizyczne – obciążenia fizyczne oraz obciążenia nerwowo-psychiczne.

Czynniki urazowe w pracy energetyków

Do tej grupy zalicza się kilka podstawowych typów zagrożeń:

 • zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi.
 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
 • zagrożenia poparzeniem,
 • zagrożenia pożarem i/lub wybuchem,
 • zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi.

Jakie substancje i czynniki najczęściej zagrażają energetykom

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą praca w przemyśle energetycznym są bardzo różnorodne. Wynika to z szerokiego zakresu realizowanych przez niego działań. Przykładowo, pracownicy elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi będą narażeni na inne czynniki niebezpieczne, niż zatrudnieni w elektrowniach wykorzystujących energię odnawialną, np. wiatrową, czy wodną. Najczęściej jednak, pracownicy sektora energetycznego narażeni są na negatywne oddziaływanie poniższych czynników:

 • pył węglowy – dotyczy głównie pracowników elektrowni węglowych i pojawia się na wszystkich etapach procesu obróbki węgla. Pył węglowy ma ogromny potencjał zapłonu, który wiąże się z uwalnianiem niebezpiecznych substancji: metanu, dwutlenku węgla i tlenku węgla.
 • amoniak – jest stosowany w procesie oczyszczania gazów spalinowych w celu usunięcia tlenków azotu.
 • dwutlenek siarki – narażenie na tę substancję występuje od procesu spalania do ostatniego etapu oczyszczania. Może powodować problemy z sercem i oddychaniem. Niebezpieczeństwo stanowi zarówno wdychanie, jak i kontakt ze skórą lub oczami.
 • wybuchy, pożary.
 • niski poziom tlenu w otoczeniu.

Jaką ochronę zapewnić pracownikom sektora energetycznego

Substancje niebezpieczne występujące na różnych etapach procesu wytwarzania energii, narażenie na pożary, oparzenia, urazy – to wszystko sprawia, że ochrona pracowników sektora energetyki powinna być bardzo rozbudowana.

Stałe monitorowanie potencjalnych zagrożeń i ochrona pracowników ma kluczowe znaczenie. W celu zapobiegania szkodliwym skutkom pracy w tej wymagającej branży należy skupić się na wprowadzeniu programów bezpieczeństwa, w których zakres wchodzi nie tylko identyfikacja zagrożeń czy szkolenia, ale również profilaktyka zdrowotna.

Regularne kontrolowanie stanu zdrowia jest szczególnie istotne dla osób przebywających codziennie w tak niesprzyjających warunkach. Systematyczne badania i kontrole lekarskie umożliwiają wykrycie problemów już na początkowym etapie, co zwiększa szanse na szybkie wyleczenie. Produktem, który odpowiada na potrzeby pracodawców chcących zadbać o zdrowie swoich pracowników są Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia. Zatrudnieni objęci programem mogą korzystać z usług specjalistów w ramach prywatnej opieki zdrowotnej, co znacząco wpływa na skrócenie okresu oczekiwania na wizyty czy badania.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników