Emeryt na etacie czy pracujący rencista to coraz częstsze zjawiska. Moment przejścia na emeryturę może bowiem oznaczać finansowy szok. Czy można pobierać emeryturę i pracować na etacie? O czym muszą pamiętać zatrudnieni i pracodawcy?

Korzyści z zatrudnienia emeryta

Brak rąk do pracy, a zwłaszcza doświadczonych rąk do pracy to w ostatnich latach jedna z głównych przyczyn problemów Pracodawców. Ponadto coraz więcej firm docenia różnorodność wieku pracowników, doświadczenie osób 65+ i entuzjazm, młodość pracowników poniżej 25. Doświadczenie pracowników 65+ jest nie do przecenienia.

Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie emeryta mają duże szansę na pozyskanie doświadczonego i wykwalifikowanego pracownika, który może służyć radą i pomocą innym członkom zespołu. Takie osoby szukają najczęściej stabilnego miejsca zatrudnienia i nie dążą już tak bardzo jak młodzi pracownicy do rozwijania swojej kariery poprzez szukanie nowych możliwości, w tym nowego miejsca pracy. Pracodawca może zatem nie obawiać się, że takie osoby w krótkim czasie będą chciały zmienić firmę.

Zawieszenie emerytury a praca

Emeryt, który zdecyduje się na podjęcie pracy lub działalności gospodarczej musi poinformować o tym ZUS. Jeśli uzyskiwany z tego tytułu przychód nie przekroczy 70 proc. średniego wynagrodzenia, to emerytura będzie wypłacana w całości. Natomiast jeśli przychód przekroczy ten pułap, ZUS zmniejszy świadczenie. Wypłata zostanie zawieszona w całości, gdy przychód przekroczy 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Emerytura i praca – nowe przepisy

Według danych dostępnych na stronie ZUS, od 1 grudnia limit wynagrodzenia, po przekroczeniu którego świadczenie będzie pomniejszane został zwiększony. Przez kolejne trzy miesiące, do końca lutego, będzie wynosił 3452,20 zł. Dla porównania, od września do końca listopada limit wynosił 3387,50 zł. Dorabianie na emeryturze jest zatem możliwe, jednak należy zwrócić uwagę na powyższe ograniczenia.

Czy rencista może pracować?

Otrzymywanie renty nie wyklucza możliwości podjęcia pracy, np. osoba, która straciła nogę w wypadku komunikacyjnym jest w dalszym ciągu dla większości branż doskonałym pracownikiem. Ile można dorobić będąc na rencie? To zależy w dużej mierze od stanowiska i branży, jednak warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku emerytur, ZUS ma prawo zmniejszyć wypłacane świadczenie po przekroczeniu podanego wyżej pułapu.

Zatrudnienie rencisty

Umowa zlecenie dla rencisty jest najczęściej wykorzystywanym przez pracodawców rozwiązaniem. Warto jednak pamiętać, że zatrudniając rencistę czy emeryta na podstawie umowy zlecenia pracodawca odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Renta a praca na etacie nie muszą się wykluczać.

Renta a ubezpieczenie zdrowotne

Osoby pobierające rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna ZUS. Jeśli rencista uzyskuje dochody z dodatkowej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, składka jest opłacana dla każdego z tytułów odrębnie. Np. jeżeli osoba otrzymuje rentę i współpracuje na podstawie umowy zlecenie, składka odprowadzana jest z obu tytułów.

Przepisy przewidują jednak, że w sytuacji, gdy dochody uzyskiwane przez rencistę z tytułu umowy o pracę lub cywilno-prawnej nie przekraczają miesięcznie 50% najniższej emerytury (562,58 zł), rencista odprowadza składki tylko z tytułu świadczenia rentowego (kwota odprowadzana przez organ odpowiedzialny).

Z czym wiąże się zatrudnienie rencisty? Obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie rencisty w kwestii opłacania składek ZUS jest zależne od formy zatrudnienia. Stosunek pracy z rencistą jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS. Pracodawca jest w związku z tym zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Od wieku pracownika uzależnione są natomiast składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie opłaca się ich w przypadku kobiet po 55 r.ż. i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Zatrudnienie rencisty na umowę zlecenie jest bardziej elastyczne w kwestii składek ZUS. Jeżeli umowa zlecenie to jedyna forma zatrudnienia, podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Umowa o dzieło jest natomiast wyłączona z obowiązku ubezpieczeń ZUS. Pracodawca odprowadza za pracownika tylko podatek dochodowy.

Ponowne zatrudnienie emeryta – z czym się wiąże?

Osoba uprawniona do emerytury może pobierać świadczenie dopiero wtedy, gdy dostarczy do ZUS-u dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy. Nie ma jednak przeszkód, by ta osoba po przejściu na emeryturę zatrudniła się u tego samego pracodawcy nawet kolejnego dnia. Ponowne zatrudnienie powinno nastąpić nie wcześniej niż w dniu przyznania emerytury. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach dochodowych, które wiążą się z wysokością przyznanego świadczenia.

Praca na emeryturze – jakie składki?

Korzyści z zatrudnienia emeryta wiążą się również z ze składkami uiszczanymi przez zatrudniającego. Najmniej kosztowną formą współpracy jest umowa o dzieło. Nie ma tu obowiązku ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego, zatem nie pociąga za sobą obowiązku opłacania żadnych składek.

Umowa zlecenie, podobnie jak w przypadku zatrudnienia rencisty wiąże się z opłacaniem ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Najwięcej obowiązków wiąże się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uzależnione są od wieku. Nie opłaca się ich dla kobiet po 55. r.ż. i mężczyzn po 60 r. ż.

Jak widać, ubezpieczenie zdrowotne emerytów jest korzystne zarówno w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Oświadczenie emeryta, rencisty – o tym pamiętaj

Pracodawcy i zleceniodawcy o fakcie zatrudnienia emeryta lub rencisty musza niezwłocznie poinformować ZUS. W oświadczeniu należy uwzględnić kwotę przewidywanego przychodu. Po zakończeniu roku pracodawca (zleceniodawca) i pracownik (zleceniobiorca) są zobowiązani do zawiadomienia ZUS o wysokości uzyskanego przychodu za rok ubiegły. Błędnie wystawione zaświadczenie może skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem emerytury czy renty.

Zatem, zatrudnienie emeryta na umowę o pracę oraz umowę zlecenie wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do ZUS. To samo tyczy się również rencistów.

Pracujący emeryci i renciści – jak o nich zadbać?

Oczywistym jest, że o zatrudnionych należy dbać kompleksowo. Zadowolony pracownik jest bardziej wydajny i zmotywowany do wykonywania swoich obowiązków. W przypadku omawianych dwóch grup zatrudnionych, ważne jest również zadbanie o ich zdrowie. Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia to rozwiązanie dla pracodawców, którym zależy na zapewnieniu swoim pracownikom dostępu do opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. Ubezpieczeni w ramach PPP mogą korzystać z porad specjalistów oraz rozbudowanej diagnostyki służącej przeciwdziałaniu najczęściej występującym w tych grupach wiekowych problemom. SALTUS Ubezpieczenia oferuje m.in. dostęp do dodatkowej profilaktyki kardiologicznej, neurologicznej czy onkologicznej.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników