Opublikowana nowela tzw. ustawy covidowej wprowadza zmiany dotyczące m.in. pracowników biurowych. Wpłynie to na organizację pracy biurowej w firmie. Rząd zmienił przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa w pracy z powodu epidemii w Polsce.

Od teraz to pracodawca decyduje o obowiązku noszenia maseczek przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż 1 osoba. Ograniczenia te zostały nałożone w związku z rosnącą od października liczbą zakażeń koronawirusem i mają potrwać do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Przypomnijmy, że od 17 października br. na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej – obowiązują nowe obostrzenia dla poszczególnych branż. Cała Polska, podzielona na regiony (powiaty i miasta), zalicza się do jednej z trzech stref – zielonej, żółtej lub czerwonej. Podział ten, choć chwilowo zawieszony z racji zwiększonych obostrzeń, ma szansę powrócić, kiedy zmniejszy się liczba zachorowań. Strefa czerwona zostanie wprowadzona, kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 19 tys., a strefa żółta – gdy średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Podział na strefy

Przypomnijmy, że podział na strefy ma duży wpływ na warunki pracy w biurze. To samo dotyczy osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Decyzja należy do pracodawcy

Na zasady organizacji pracy biurowej największy wpływ miał mieć przepis mówiący o obowiązku zakrywania nosa i ust w zakładach pracy zawsze, gdy w pomieszczeniu znajdują się co najmniej dwie osoby. Jeśli więc w pomieszczeniu znajduje się jedna osoba, to nie ma obowiązku noszenia maseczki w pracy, jeśli zaś znajduje się w nim więcej niż jedna osoba – automatycznie należy zakrywać usta i nos. Motywowane było to bezpieczeństwem na stanowisku pracy. Za niezastosowanie się do przepisów groziła kara finansowa.
Rząd jednak wycofał się z tego obowiązku, zmieniając rozporządzenie. Aktualnie nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa m.in. w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. Zatem to do pracodawcy należy decyzja o planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy w biurze. Może on podjąć decyzję, czy nakaz noszenia maseczek wprowadzić w całości, czy jednak go ograniczyć. Jeśli pracodawca zdecyduje, że w jego zakładzie pracy będą obowiązywać inne zasady dotyczące noszenia maseczek, powinien je obwieścić np. poprzez polecenie lub zarządzenie.

Nie tylko maseczki

Nowelizacja zakłada też wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami nie popełniają przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służba Ochrony Państwa delegowani do pracy przy epidemii będą mieli prawo do 100 proc. uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji. W nowelizacji są również przepisy dotyczące ułatwienia zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Będą oni mogli być zatrudniani w systemie ochrony zdrowia po spełnieniu wymogów ustawowych (np. pod warunkiem posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista).

Nowelizacja przewiduje, że do pracy przy COVID-19 będzie można delegować młodych lekarzy, którzy są w trakcie stażu podyplomowego oraz tych, którzy ukończyli staż podyplomowy, lecz nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo nie zdali egzaminu końcowego. Do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią COVID-19 mogą być również skierowani m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym.

Ustawowe kary za brak maseczek

Przepisy zmierzające do karania grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń (m.in. noszenia maseczek) mają przyczynić się do skutecznego egzekwowania tych restrykcji i uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. Wprowadzono także przepis, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.