Pogorszenie stanu zdrowia może uniemożliwić wykonywanie pracy na danym stanowisku. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Czy przepisy pozwalają na przesunięcie pracownika do innej pracy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niestety, nie wszystkie zdarzenia można przewidzieć i nie wszystkim można zapobiec. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikom wracającym ze zwolnienia lekarskiego i jak wygląda kwestia przesunięcia pracownika na inne stanowisko przez wzgląd na chorobę.

Spis treści:

Czy i kiedy możliwe jest przesunięcie pracownika do innego działu?

Obowiązek przesunięcia pracownika na inne stanowisko wynika z zapisów Kodeksu pracy. Jednak nie zawsze pracodawca jest do tego zobligowany. Kiedy jest to konieczne? Zgodnie z art. 230 k.p. jeśli u pracownika występują objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca musi przenieść go na takie stanowisko, w którym nie będzie on narażony na działanie szkodliwego czynnika będącego przyczyną pogarszania się stanu zdrowia. Z kolei art. 231 k.p. mówi o sytuacji, w której pracownik – w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy. Jeśli lekarz wyda stosowne orzeczenie, a pracownik nie zostanie uznany za niezdolnego do pracy (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), również wówczas należy zapewnić mu inne, odpowiednie do jego stanu zdrowia stanowisko pracy.

Choroba lub niezdolność do pracy a zmiana stanowiska pracy pracownika

Pracodawca musi zapewnić inne stanowisko dla pracownika, ale tylko w określonych sytuacjach. Choroba sama w sobie nie powoduje obowiązku oddelegowania podwładnego do wykonywania innej pracy lub powierzenia mu innych obowiązków – do pogorszenia stanu zdrowia musi dojść na skutek choroby zawodowej. Za taką, zgodnie z definicją zamieszczoną w Kodeksie pracy, uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych (wykaz ten znaleźć można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych), i w przypadku której jasno można stwierdzić, że została spowodowana na skutek działania szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania danej pracy. W myśl k.p. przepis o zmianie stanowiska pracy ze względu na chorobę nie ma również zastosowania, jeśli lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie, z którego wynika, że pracownik wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do kontynuowania pracy na określonym stanowisku i nabył prawo np. do renty lub innego świadczenia. W takim przypadku pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy.

Zwolnienie chorobowe a rozwiązanie umowy o pracę

Częste zwolnienia lekarskie pracowników mogą negatywnie wpływać na organizację pracy. Czy pracodawca ma prawo zwolnić podwładnego, który przebywa na L4? Zgodnie z art. 53 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeśli ze względu na chorobę niezdolność do pracy trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące (jeżeli pracownik zatrudniony był w danym miejscu krócej niż pół roku);
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (jeżeli pracownik zatrudniony był w danym miejscu dłużej niż pół roku lub jeżeli niezdolność do pracy jest konsekwencją choroby zawodowej lub wypadku przy pracy).

Dlaczego warto dbać o zdrowie pracowników?

Stare powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Trudno się z tym nie zgodzić. Dobrym rozwiązaniem może być więc wykupienie swoim pracownikom polisy grupowej. SALTUS Ubezpieczenia w ramach świadczeń oferuje Pracownicze Programy Profilaktyczne, dzięki którym pracownicy objęci są specjalistyczną opieką lekarską. Warto zauważyć, że pracodawca dbający o zdrowie swoich pracowników jest przez nich lepiej postrzegany, a możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej staje się dziś jednym z ważniejszych benefitów.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników