Wzrosły stawki jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy. Co trzeba wiedzieć?

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Ile wynoszą odszkodowania po zmianie i kto może je otrzymać? Wyjaśniamy.

Spis treści:

Wypadek w pracy a odszkodowanie

W 2021 roku wypadki przy pracy w Polsce były udziałem 68 777 pracowników, z czego 374 osoby odniosły ciężkie obrażenia, a 218 zmarło. To o 9,6 proc. więcej wypadków niż w roku 2020. Wzrósł także wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących. W 2020 roku wynosi 5,10, podczas gdy rok wcześniej wskazywał 4,62.*

Poszkodowany pracownik może zgłosić wniosek o jednorazowe odszkodowanie po wypadku w pracy. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • protokół z okoliczności i przyczyn wypadku,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (jeśli jest).

O odszkodowanie można ubiegać się dopiero po zakończonym leczeniu i rehabilitacji. Decyzja o przyznaniu odszkodowania lub odrzuceniu wniosku jest podejmowana przez ZUS w ciągu 14 dni od dnia komisji lekarskiej (lub uprawomocnienia orzeczenia lekarza) i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych ze zdarzeniem. W razie przyznania odszkodowania ZUS wypłaca je w ciągu 30 dni.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

To ile odszkodowania za wypadek w pracy otrzyma pracownik zależy od rodzaju jego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu może być:

 • stały — gdy uszkodzenie organizmu nie rokuje poprawy jego sprawności,
 • długotrwały — kiedy utrata sprawności organizmu trwa przynajmniej 6 miesięcy, ale rokuje poprawę.

Przyjmuje się, że za każdy procent uszczerbku na zdrowiu pracownikowi należy się 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 kwietnia 2022 roku ZUS wypłaca nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, które będą obowiązywać do 31 marca 2023 roku.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy — kwoty

Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. kwoty jednorazowych odszkodowań są następujące:

 • 1 133 zł — za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 1 133 zł — za zwiększenie uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych,
 • 19 819 zł — przy orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • 19 819 zł — przy orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji rencisty na skutek pogorszenia stanu zdrowia,
 • 101 926 zł — dla uprawnionego do odszkodowania małżonka lub dziecka zmarłego poszkodowanego,
 • 50 963 zł — dla uprawnionego do odszkodowania członka rodziny zmarłego poszkodowanego, innego niż małżonek lub dziecko,
 • 101 926 zł — dla jednocześnie uprawnionych do odszkodowania bliskich zmarłego (małżonek i jedno lub więcej dzieci) oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na każde z dzieci,
 • 101 926 zł — dla jednocześnie uprawnionych do odszkodowania dzieci zmarłego oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugie i każde kolejne dziecko,
 • 19 819 zł — gdy do odszkodowania uprawnieni są: małżonek i dzieci oraz inni członkowie rodziny zmarłego; odszkodowanie otrzymuje każda osoba niezależnie od odszkodowania, jakie otrzymują małżonek i dzieci,
 • 50 963 zł — gdy do odszkodowania uprawnieni są inni członkowie rodziny niż małżonek lub dzieci zmarłego oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego kolejnego uprawnionego.

W której branży najłatwiej o wypadki?

Najbardziej narażone na wypadki branże to:

 • górnictwo i wydobywanie,
 • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja,
 • przetwórstwo przemysłowe.

Praca górników, pracowników platform wydobywczych, operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków i odpadów, operatorów urządzeń w przetwórstwie przemysłowym i osób pracujących przy rekultywacji terenów poprzemysłowych stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia. Poza działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo w miejscu pracy, pracodawcy coraz częściej decydują się na grupowe ubezpieczenia zdrowotne, a nawet grupowe ubezpieczenia na życie. Jedno i drugie zapewnia SALTUS Ubezpieczenia. Ponadto, dzięki programowi Profilaktyka Następstw Urazów, poszkodowani pracownicy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym mają dostęp do wysokiej klasy specjalistów i badań diagnostycznych. Łatwo dostępna opieka zdrowotna to benefit pracowniczy, na którym coraz bardziej zależy zatrudnionym.

Kto może otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy?<\h2>
Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy należy się osobom, które:

 • są objęte ubezpieczeniem wypadkowym,
 • na skutek wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu i są stale lub długotrwale niezdolne do pracy.

Te dwa warunki muszą zostać spełnione, żeby groźny incydent uznać za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie nie zostanie natomiast wypłacone, jeśli:

 • wypadek wydarzył się na skutek naruszenia przepisów bhp przez poszkodowanego, został spowodowany przez niego celowo lub przez zaniedbanie,
 • w czasie wypadku poszkodowany był nietrzeźwy, pod wpływem innych substancji odurzających lub psychotropowych i przyczynił się do wypadku.

Odszkodowanie od ZUS z tytułu wypadku przy pracy jest jednorazową pomocą finansową, która… lepiej, żeby nigdy nie miała miejsca. Wiele działań zmniejszających ryzyko wypadków leży po stronie pracodawcy. To, że będzie edukować pracowników w dziedzinie bhp i zapewni im dodatkową opiekę zdrowotną może sprawić, że wskaźnik wypadkowości zamiast rosnąć, zacznie maleć.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników