Osoby zatrudnione w handlu, podobnie jak w innych branżach muszą wykonywać badania wstępne, okresowe i kontrolne. Wyjaśniamy, co może znaleźć się w ich zakresie.

Według Kodeksu Pracy badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Odmowa wykonania profilaktycznych badań lekarskich przez zatrudnionego jest naruszeniem obowiązków pracowniczych i może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę. Zgodnie z art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Jakie badania należy wykonać?

Zestaw badań i konsultacji lekarskich, jakie musi odbyć pracownik, różni się w zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków i warunków pracy. Jednak zazwyczaj każdy pracownik powinien posiadać pełną sprawność psychoruchową. Określa się ją na podstawie konsultacji lekarskich oraz poprzez wykonanie testu sprawności psychoruchowej.

Konsultacje specjalistyczne

Oprócz podstawowej wizyty u internisty specjalizującego się w medycynie pracy pracownicy są zazwyczaj kierowani także do wybranych specjalistów. Rodzaje konsultacji specjalistycznych są dobierane w zależności od czynników ryzyka, na jakie zatrudnieni są na co dzień narażeni. Przykładowo, osoby pracujące w hałasie muszą udać się na konsultacje otolaryngologiczne, a pracownicy, których obowiązki wymagają przyjmowania pozycji wymuszonej – ortopedyczne i neurologiczne.

Badania krwi

Badanie krwi, choć nie wymaga skomplikowanych procedur, to pozwala na wykrycie wielu ewentualnych problemów zdrowotnych. Dlatego pracownicy muszą zazwyczaj wykonać podstawową morfologię. W zależności od charakteru pracy mogą być też zobligowani do sprawdzenia poziomu cholesterolu (np. stanowiska kierownicze) lub stanu wątroby (jeżeli mają styczność ze związkami chemicznymi).

Badania diagnostyczne

Na testach krwi lista badań zazwyczaj się nie kończy. Często pracownicy muszą wykonać też kilka podstawowych badań diagnostycznych. Przykładowo, osoby o stresogennych obowiązkach powinny regularnie wykonywać EKG, a pracujący w hałasie audiometrię.

Ważne, ale… niewystarczające

Obowiązkowe badania są jednak wykonywane zazwyczaj raz na kilka lat. Jest to zdecydowanie zbyt rzadko. Pracownicy powinni mieć stały dostęp do różnego rodzaju badań profilaktycznych. Korzystnym dla pracodawców rozwiązaniem może być uzupełnienie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego o wybrane pracownicze programy profilaktyczne.

Jakie programy profilaktyczne zapewnić pracownikom?

SALTUS Ubezpieczenia oferuje 9 różnych Pracowniczych Programów Profilaktycznych służących zapobieganiu i zwalczaniu chorób zawodowych. Przedsiębiorcy działający w sektorze handlu powinni w szczególności zapewnić pracownikom dostęp do profilaktyki kardiologicznej, neurologicznej oraz przeciwdziałającej powstawaniu nabytych wad postawy.