31 lipca na terenie całej UE weszły w życie przepisy dotyczące wyjazdów z pracy. Od teraz przedsiębiorcy wysyłający swoich pracowników w delegację zagraniczną muszą dostosować się do nowelizacji przepisów, które istotnie zmieniają ich obowiązki. Jak mają się do tego obostrzenia zdrowotne związane z COViD-19?

Delegacje zagraniczne – nowe przepisy

Nowe przepisy delegacyjne odnoszą się w szczególności do zmian w zakresie wynagrodzeń oraz okresu oddelegowania pracowników. Zmierzają one również do ustanowienia wspólnych ram dla odpowiednich przepisów, środków i mechanizmów kontroli. Zdaniem Unii Europejskiej to niezbędne dla bardziej jednolitego działania w zakresie delegowania pracowników oraz do podniesienia sprawności całego systemu.

Do tej pory przepisy o delegacjach nie przewidywały restrykcyjnych rozwiązań jeśli chodzi o czas delegacji. Przepisy o delegacji zagranicznej zakładały tylko, że delegowanie jest tymczasowe, nie narzucając tu konkretnego terminu.

Obecnie jednak delegacyjne przepisy nakazują skrócić okres oddelegowania do 12 miesięcy. Na podstawie dobrze umotywowanej prośby delegującego przedsiębiorstwa czas ten może zostać wydłużony do 18 miesięcy. W takiej sytuacji powstanie konieczność zastosowania wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych.

Delegacja zagraniczna – zasady

„Zasada korzystniejszości” to zasada, dzięki której przepisy wymuszające zastosowanie prawa państwa przyjmującego, nie są przeszkodą dla stosowania korzystniejszych dla pracowników warunków zatrudnienia państwa macierzystego. Jest tak pomimo zrównania statusu pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych.

Zasady wynagradzania w delegacji

Zmiany, które wprowadzone zostały 31 lipca br., mają na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników na obszarze UE. Zgodnie z nimi pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju pracujący na takim samym stanowisku. To ważna zmiana z punktu widzenia wynagrodzenia, którego istota dotychczas opierała się na minimalnych stawkach, obowiązujących w kraju przyjmującym. Idea zmian związana jest z obowiązkiem zapewnienia w państwach członkowskich informacji o wynagrodzeniach wynikających z ustaw i regionalnych układów zbiorowych.

Inne ważne zmiany, wprowadzane przez dyrektywę, to zmiana unormowań ustawowych w zakresie ochrony rodzicielstwa i praw z tym związanych, prawa do strajku, czasu pracy, odpoczynku, dni wolnych, urlopów płatnych, czasu pracy i odpoczynku młodocianych, w zakresie wynagrodzenia w tym dodatków za godziny nadliczbowe, przepisów bhp, pracy dzieci, pracy nielegalnej, zwrotu kosztów delegacji wraz z kosztami transportu, noclegu i wyżywienia.

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Nowe przepisy zwiększają uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, w tym uprawnienia do występowania z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli oraz przeprowadzenie szczegółowych kontroli na wniosek organów innych państw.

Bezpieczne przywrócenie swobody przemieszczania się i zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych a COVID-19

4 września Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady służącego zapewnieniu koordynacji i wyraźnego zgłaszania na szczeblu UE wszelkich środków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ograniczenia swobodnego przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa.

Wytyczne dot. przywrócenie usług transportowych w całej UE zawierają ogólne zasady bezpiecznego i stopniowego przywracania ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym i wodnym śródlądowym. Ponadto zawierają praktyczne zalecenia dotyczące na przykład ograniczenia kontaktu między pasażerami a pracownikami transportu, a także między samymi pasażerami. Zalecane jest także stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas podróży w każdym rodzaju transportu.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników